Thầy nhét thằng nhỏ vào lồn của em nhé

Cho thầy nhét thằng nhỏ vào bím của em nhé
Thầy nhét thằng nhỏ vào lồn của em nhé