Khó để từ chối lời mời đến từ cô bạn thân của vợ

Khó để từ chối lời mời đến từ cô bạn thân của vợ
Khó để từ chối lời mời đến từ cô bạn thân của vợ