Hốc đồ cho lắm vào xong banh lồn cho xả đồ

Hốc đồ cho lắm vào xong banh lồn cho xả đồ
Hốc đồ cho lắm vào xong banh lồn cho xả đồ