Giường không nằm cứ thích cắm đầu vào máy giặt mới chịu

Giường không nằm cứ thích cắm đầu vào máy giặt mới chịu
Giường không nằm cứ thích cắm đầu vào máy giặt mới chịu