Anh trai phạt vì tội học dốt

Vì học dốt nên bị anh trai phạt
Anh trai phạt vì tội học dốt